REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUGI „Formularz Sygnalisty

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  • Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez: Biliam Sp. z o.o.
  • Regulamin skierowany jest do wszystkich osób odwiedzających stronę internetową zamieszczoną pod adresem www.formularzsygnalisty.pl
 • DEFINICJE.
  • Usługa – usługa polegająca na możliwości przesłania i obsługi zgłoszenia w ramach kanału zgłoszeniowego Formularz Sygnalisty;
  • Usługodawca – firma Biliam Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000857366,NIP 946-269-97-66;
  • Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej lub która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi z
  • Usługodawcą.
  • Siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • UŚUDE – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
   Prawo telekomunikacyjne (PT) – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • UODO – Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r
  • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  • Informacja handlowa (NEWSLETTER) – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  • System teleinformatyczny (system TI) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • Świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie usług za pomocą własnej sieci,
   z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej
   i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,
   i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
   i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
   a w szczególności pocztę elektroniczną;
  • Umowa – umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana w cyklach kwartalnych, rocznych lub dwuletnich odnawialnych okresach rozliczeniowych. Wysokość obowiązujących abonamentów ;
  • Abonament – opłata uiszczana przez Usługobiorcę za usługę w danym okresie rozliczeniowym;
  • Okres Rozliczeniowy – okres roczny pokrywający się z miesiącem kalendarzowym;
  • Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę;
  • Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie w postaci dokumentu elektronicznego pozwalającego poprzez wypełnienie wskazanych pól na zadanie pytania przez Użytkownika.
  • Pliki do pobrania – usługa polegająca na udostepnieniu plików zawierających regulaminy oraz inne informacje określające zasady funkcjonowania i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBJĘTYCH REGULAMINEM.
  • Usługobiorca może korzystać z następujących usług elektronicznych:
   – Formularz rejestracji
   – Panel Administratora
  • Użytkownik może korzystać z następujących usług elektronicznych:
   – Panel sygnalisty
   – Newsletter
  • FORMULARZ REJESTRACJI.
   • Korzystanie z konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji na stronie www.formularzsygnalisty.pl, dostępnego dla Usługobiorcy po przesłaniu linku rejestracyjnego przez Usługodawcę i wprowadzeniu następujących danych:
    – Nazwa podmiotu, adres email, telefon, NIP, nazwa firmy.
    – podanie hasła, powtórzenie hasła,
    – zapoznanie się z Regulaminem,
    – potwierdzenie chęci założenia konta.
   • Usługobiorca posiada tyle kont ile kanałów zgłoszeniowych potrzebuje,
   • Czynności których celem jest usunięcie konta po rozwiązaniu umowy lub jej ustaniu, podejmowane są przez Usługodawcę nie wcześniej niż 14 dni od daty ustania umowy, lub jej rozwiązania.
   • Samodzielne usunięcie konta przez Użytkownika jest niemożliwe
  • FORMULARZ KONTAKTOWY.
   • Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie w postaci dokumentu elektronicznego pozwalającego poprzez wypełnienie wskazanych pól na zadanie pytania.
   • Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane w czasie realizowania korespondencji do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
   • Usługobiorca / Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w Formularzu kontaktowym.
  • PANEL SYGNALISTY.
   • Usługa pozwalająca na uzyskanie dostępu do formularza zgłoszeń nieprawidłowości
   • Dostęp do usługi użytkownik uzyskuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku lub elementu wskazanego przez administratora strony internetowej organizacji, której zgłoszenie dotyczy.
  • PANEL ADMINISTRATORA.
   • Usługa pozwalająca na uzyskanie dostępu do przesłanych zgłoszeń.
   • Dostęp do usługi użytkownik uzyskuje poprzez zalogowanie się do systemu.
 • WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
   • Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy / Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca / Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu.
   • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
   • Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyłaniu informacji.
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę̨ niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa.
   • A. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem TI, którym posługuje się usługodawca.
   • Usługobiorca może w każdej chwili, nieodpłatnie zaprzestać korzystania z usługi, a Usługodawca powinien po otrzymaniu takiej informacji zaprzestać jej świadczenie.
   • Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
    • dostęp do sieci Internet,
    • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
    • zainstalowana przeglądarka internetowa.
   • B. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę / Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
    • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej:

   

    • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
    • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje;
    • obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 • WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • Korzystanie przez Usługobiorcę / Użytkownika z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
   • Usługobiorca/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym na adres: biuro@biliam.com lub też pisemnie na adres siedziby firmy.
   • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej w trybie natychmiastowym, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin.
  • Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.formularzsygnalisty.pl/regulamin . Usługodawca może również przesłać regulamin w wersji elektronicznej na żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Usługobiorca powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.
  • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Dokonanie zapłaty przelewem na rachunek Usługodawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  • Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Usługobiorcy (właściciela konta), uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Usługobiorcy wiadomości zawierającej fakturę VAT.
  • Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika.
  • Ceny abonamentu zamieszczone na stronie podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.
 • DOSTĘP DO USŁUGI
  ABONAMENT – cennik usług
  • Usługa dostępu do Formularza Sygnalisty jest odpłatna.
  • Koszt dostępu do indywidualnego konta niezbędnego do korzystania z usługi świadczonej za pomocą Aplikacji Formularz Sygnalisty jest uzależniony od różnych czynników mających wpływ na ostateczną wysokość abonamentu.
  • Pojedynczy dostęp do indywidualnego konta obsługiwanego przez jednego interwenta kosztuje 1500 zł netto rocznie. Pozostałe warianty wyceniane są dla każdego klienta indywidualnie.
  • Za korzystanie z indywidualnego konta, Usługodawca wystawia fakturę za dostęp do usługi na 12 miesięcy.
  • W przypadku zamówienia usługi na okres 24 miesięcy lub dłuższego, Zamawiający będzie otrzymywał fakturę VAT co 12 miesięcy, chyba że Usługodawca i Usługobiorca ustalą inaczej.
  • W przypadku zamówienia kilku kont warunki płatności można ustalać indywidualnie.
 • REKLAMACJE
  • Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biliam.com
  • Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej w tym elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biliam.com lub na adres siedziby Usługodawcy
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.01.2024.
  • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.formularzsygnalisty.pl.
  • O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu Usługodawca informuje klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zostanie przesłana na adres na który przesłano fakturę VAT za dostęp do Usługi) oraz na stronie internetowej www.formularzsygnalisty.pl.
  • Klient w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu, może przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o odstąpieniu od umowy. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres biuro@biliam.com
  • Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.